vue template多个节点失效 如多个li只有一个显示

今天定义的以下内容失效:
new Vue({
				el:'#m_bottom',
				template:'<li class="col-xs-3"><a href="" target="_blank" class="noauto"><span class="mlicon-index"></span>返回首页</a></li>
      <li class="col-xs-3"><a href="tel:" target="_blank" class="noauto"><span class="mlicon-tel"></span>电话咨询</a></li>
      <li class="col-xs-3"><a href="" target="_blank"><span class="mlicon-price"></span>联系我们</a></li>
      <li class="col-xs-3"><a href="" target="_blank" class="noauto"><span class="mlicon-booking"></span>预约挂号</a></li>'
			});
经网上查阅发现,目前vue的template只允许有一个根节点,存在多个时,只有第一个起作用,只要将以上的Li放入一个div或ul中就可以显示,修改后
new Vue({
				el:'#app',
				template:'<ul class="uilist-bottom-button"><li class="col-xs-3"><a href="" target="_blank" class="noauto"><span class="mlicon-index"></span>返回首页</a></li>
				<li class="col-xs-3"><a href="tel:" target="_blank" class="noauto"><span class="mlicon-tel"></span>电话咨询</a></li>
				<li class="col-xs-3"><a href="" target="_blank"><span class="mlicon-price"></span>联系我们</a></li><li class="col-xs-3"><a href="" target="_blank" class="noauto"><span class="mlicon-booking"></span>预约挂号</a></li></ul>'
			});

评论

大侠名号:   验证暗号: 点击我更换图片

修远兮

在这里记录每一点自己需要的知识

添加创始人微信,一起交流心得

推荐文章RECOMMEND